ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 )ตั้งแต่อดีต - จนถึงปัจจุบัน

1. นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543

2. นายมโน ศรีวัฒนพงษ์ ปีพ.ศ.2543 - พ.ศ. 2544

3. นายสุกิจ ชันษา ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2545

4. นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2546

5. นายธวัชชัย สีสิมมา ปี พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549

6. นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง ปี พ.ศ.2549 - พ.ศ.2554

7. นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557

8. นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ปี พ.ศ.2557- พ.ศ.2559

9. นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2562