แนะนำอาคารสถานที่

ภาพมุมสูงโรงเรียน

อาคารโดมเอนกประสงค์

ป้ายโรงเรียน

อาคารเรียน 2 (อาคารเรียน 7 ชั้น)

ป้ายประตูทางเข้าโรงเรียน

โรงอาหารชั่วคราว

โรงอาหารชั่วคราว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารประชาสัมพันธ์

อาคารเรียน 1

อาคารเรียน 1 (อาคาร 7 ชั้น)

อาคารเรือนพยาบาล

อาคารเกียรติยศ

อาคารเรียนศิลปะ-ดนตรี

อาคารเรียน 3 (อาคาร 6 ชั้น)

อาคารหอประชุม

อาคารสวนพฤกษศาสตร์

อาคารสุขศึกษา พลศึกษา