แหล่งเรียนรู้

สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

น้ำพุธรรมชาต น้ำผุด ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย

Palio เขาใหญ่

วัดมกุฏคีรีวัน