บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

นายสุรัช พจน์ฉิมพลี

นายศักดิ์ชัย จริตธรรม

นายกำเพลิง พันธุ์ดี

นางสนิท เอ็นดู

นางแสงอรุณ ตรีกลาง

นางสาวพนิดา บุญทรัพย์

นายภูเบศ ขาวศิริ

นายอภิรักษ์ หาญสงคราม