บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนุชา คูณสุข

นายนพดล ปั่นสันเทียะ

นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี

นายบุญลือ อินทะวงษ์

ว่าที่ร้อยตรีธัชทฤต สุขเจริญ

นางสาวนิอร สิงห์นอก

นายทินกร นอสูงเนิน

นายนพดล ปั่นสันเทียะ

นางสาววาสนา เที่ยงสันเทียะ

นางสาวกนกศรี ผาสุข

นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์

นางสาวณกมล ราชสารี

นางสาวกรกนก ดีมิตร

นางรุจิลดา กาศรี

นางสาวนิตยา หอมพันนา

นางสาวธิดาพร
เกราะกระโทก