บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์

นางสาวอรุณรัตน์ เกียรติสมวงศ์

นางวิภาดา จริตธรรม

นางสุกานดา วิทโยปกรณ์

นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะ

นางสาววาสนา ปึกสูงเนิน

นางดาราพร รอดพยันต์

นางกนกอร ขอย้ายกลาง

นางสาวสุวิตดา ทาสันเทียะ

นางสาวกฤษมิณฑร์ วิเชียรวิริยะ

นางสาวนันท์วรัตน์ ช่างเกวียน

นางสาวภาวิดา พลจันทึก

นายชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย์

นายนฤชล ทุมโคตร