บุคลากรแนะแนว/งานห้องสมุด

บุคลากรกิจกรรมงานแนะแนว/ห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวปาริชาต สิงหรา

นางบังอร ชูศรียิ่ง

นางวัฒนาภรณ์ เพชรโต

นางประณยา เจตนา

นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนิน