บุคลากรสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิทักพงษ์ เพชรโต

นายเอกนันท์ ราชเกษร

นายอิทธิพล ศาสนนันทน์

นายขยัน บุตรนามรักษ์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนารักษ์

นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษ

นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล

นางนารีย์ เถื่อนบำรุง

นางสาวพิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติ

นางสาวนลินี หงส์ผาแก้ว

นางวนัชพร กิตติพิชญางกูร

นางเพ็ญนภา ชนะชัย

นางศรีสุรางค์ พึ่งสันเทียะ

นางสาวนงเยาว์ โบขุนทด

นายนิคม หอมสมบัติ

นางปาริชา สุขเกษม

นางสาวจีระพา ฐานะ

นางสุทธิดา เสารยะวิเศษ

นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกร

นายกฤตพร ศรีประภาพงศ์

นางสาวโชติกา โชติดิษณันน์

นางสาวพวงผกา อิงบารมี

นางสาวรัศมี นราพล

นางศจีรัตน์ เยรัมย์

นางสาววรรณิภา มณียารักษ์

นางสาวปัณฑ์ชนิตค์ษา จงนบกลาง

นางสาวศศกร ไทยธานี

นางสาวปภาวี สินสันเทียะ