บุคลากรสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางเพ็ญพร บุญฤทธิ์

นางมารยาท พันธ์ุแก่น

นางสุรีพร ทองศรี

นายประภา บุญญภากรณ์

นางสาวจิราวรรณ์ กันตะบุตร

นางสาวธนัญญาภรณ์ เกตุมาลา

นายนรพงษ์ แพนศรี

นางอาภรณ์ เสิงกำปัง

นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนิน

นายบุญชอบ เพิ่มพูล

นางพรรษสรณ์ ภูริวัฒน์วงษ์

นางสาวจีรนันท์ ทิพย์ประเสริฐ