ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านจำหน่ายอาหารประเภท ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู จำนวน 1 ร้าน)

ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านจำหน่ายอาหารประเภท ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู จำนวน 1 ร้าน)ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 25566 เวบลา 08.00- 16.00 น. ห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 2 ยื่นใบสมัคร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00- 12.00น. (ติดต่อสอบถาม 044-214935 ต่อ 212 ห้องบริหารงานทั่วไป)