ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

EmbeddedImage
EmbeddedImage
11080
A1
A2
2013642021625460220171023104808866129939
8126
2013

25 กุมภาพันธ์ 2535 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยขออนุญาตกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สาขา

25 มีนาคม 2535 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา โดยให้รับนักเรียนชั้น ม.1 ชายและหญิงรวมกันจำนวน 6 ห้อง มีนักเรียน 240 คน

1 กันยายน 2535 นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา

30 ธันวาคม 2535 นายเสวต สุรัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขาแทน นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

14 กันยายน 2537 สภาตำบลบ้านใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ สระหนองบัว จำนวน 58 ไร่ 2งาน 18 ตารางวา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา

4 พฤศจิกายน 2537 นายเสวต สุรัยรัตน์ ขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เช่นเดิม

11 พฤศจิกายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีก 1 แห่ง โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

18 ธันวาคม 2539 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5847/2539 แต่งตั้งให้ นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

29 มกราคม 2540 ได้รับการอนุมัติให้รับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้อง รวม 80 คน

3 พฤศจิกายน 2540 ได้ย้ายออกจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มายังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ที่สร้างใหม่ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

29 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2202/2542 ให้ นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

4 มิถุนายน 2544 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 912/2544 ให้ นายสุกิจ ชันษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิศราธิบดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

20 พฤศจิกายน 2545 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2095/2545 ให้ นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวย การโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

30 ตุลาคม 2546 นายธวัชชัย สีสิมมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

27 พฤศจิกายน 2549 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

17 พฤศจิกายน 2554 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

23 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ได้รับพระราชทานนาม เปลี่ยนเป็น

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

1 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

6 ตุลาคม 2559 นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

24 ตุลาคม 2563 นายสุพล เชื่อมพงษ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา