ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ – ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044 – 214935 โทรสาร 044 – 214884 Website : www.urrw.ac.th

email : urrw@mattayom31.go.th หรือ urrw.nm@urrw.ac.th อาคารเรียนจำนวน 7 ชั้น 2 หลัง อาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง จำนวนครูทั้งหมด 149 คน ครูชาย 39 คน ครูหญิง 110 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 4 คน ครูผู้สอน 149 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 12 ตำบล ได้แก่ ในเมือง บ้านใหม่ หมื่นไวย หนองจะบก หนองไผ่ล้อม สีมุม โคกกรวด สุรนารี ปรุใหญ่ โพธิ์กลาง บ้านเกาะ และ หนองกระทุ่ม

ข้อมูลด้านการบริหาร

ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน คือ

1. นายนิวัติ สีวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

2. นางวัลลภา โพธิโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

3. นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ

4. นางวรินทร พลมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคล