ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ – ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044 – 214935 โทรสาร 044 – 214884 Website : www.urrw.ac.th

email : urrw@mattayom31.go.th หรือ urrw.nm@urrw.ac.th อาคารเรียนจำนวน 7 ชั้น 2 หลัง อาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง จำนวนครูทั้งหมด 149 คน ครูชาย 39 คน ครูหญิง 110 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 4 คน ครูผู้สอน 149 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 12 ตำบล ได้แก่ ในเมือง บ้านใหม่ หมื่นไวย หนองจะบก หนองไผ่ล้อม สีมุม โคกกรวด สุรนารี ปรุใหญ่ โพธิ์กลาง บ้านเกาะ และ หนองกระทุ่ม

ข้อมูลด้านการบริหาร

ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายเกชา เหมือนวาจา ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน คือ

1. นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

2. นางวัลลภา โพธิโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

3. นางวรินทร พลมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

4. นางกรรณาภรณ์ สุดหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป และงานกิจการนักเรียน

นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสายฝน เจิรญภูมิ
รองผู้อำนวยการ
นางวัลลภา โพธิโต
รองผู้อำนวยการ
นางวรินทร พลมณี
รองผู้อำนวยการ
นางกรรณาภรณ์ สุดหอม
รองผู้อำนวยการ