วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นผู้นำการสร้างทักษะชีวิตที่ใช้สถานแหล่งจัดประสบการณ์และเทคโนโลยี  

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตตามวิถีความเป็นไทยและมีคุณภาพมาตรฐานสากลภายในปี 2563

 

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างภาวะความเป็นผู้นำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม

2. ปลูกฝังคุณธรรมและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีความเป็นไทย

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายความเร็วมาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

     7. จัดและพัฒนาแหล่งจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างและสืบค้น
ความรู้ให้เป็นสถานการณ์จำลอง ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม


อัตลักษณ์         เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม นำวิถีไทย


   เอกลักษณ์     เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ที่มุ่งเน้นผู้นำการสร้างทักษะชีวิต


 
Comments