วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  โดยเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีตามวิถีชีวิตความเป็นไทย
ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพมาตรฐานสากล


 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน

3. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

4นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายความเร็วมาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาและวิถีความเป็นไทย

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
        8. พัฒนาครูผู้สอนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
        9. จัดให้มีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ


อัตลักษณ์         เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม นำวิถีไทย


   เอกลักษณ์     เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ที่มุ่งเน้นผู้นำการสร้างทักษะชีวิต


 


Comments