ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 )ตั้งแต่อดีต - จนถึงปัจจุบัน
1. นางวัลภา  ตัณฑเศรณีวัฒน์ ปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543
2. นายมโน  ศรีวัฒนพงษ์ ปีพ.ศ.2543 - พ.ศ. 2544
3. นายสุกิจ  ชันษา  ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2545
4. นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย  ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2546
5. นายธวัชชัย  สีสิมมา  ปี พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549
6. นายธนศักดิ์  กระต่ายทอง  ปี พ.ศ.2549 - พ.ศ.2554
7. นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557
8. นายณัฐพัชร์  พินพัฒนกุล  ปี พ.ศ.2557- พ.ศ.2559
9. นายสภูษณพงศ์  เครื่องกลาง ปี พ.ศ.2559 -  2562
          
  


Comments