สารสนเทศโรงเรียน

บุคลากรงานสารสนเทศและเทคโนโลยีโรงเรียน

  

ขอบข่ายงานและหน้าที่
                งานสารสนเทศ มีหน้าที่ ดำเนินงาน งานสารสนเทศโรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
               1)  วางแผนกำหนดแนวทางจัดทำโครงการ / กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศข้อมูลด้านบุคลากรและสถานที่ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน
               2) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
               3) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
               4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
               5) นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
               6) ประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอื่นเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
               7) ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ċ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 02:03
ċ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 02:02
Ċ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 01:59
Ĉ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 02:03
Ĉ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 02:03
Ĉ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 02:05
Ĉ
Nomchit Chaloeykrai,
19 ส.ค. 2560 02:03
Comments