ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

25 กุมภาพันธ์ 2535  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยขออนุญาตกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สาขา

25 มีนาคม 2535  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา โดยให้รับนักเรียนชั้น ม.1 ชายและหญิงรวมกันจำ นวน 6  ห้อง มีนักเรียน 240 คน

กันยายน 2535  นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา

30 ธันวาคม 2535  นายเสวต สุรัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง  ให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขาแทน  นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์   ซึ่งไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

14 กันยายน 2537    สภาตำบลบ้านใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์    สระหนองบัว จำนวน 58 ไร่ 2งาน 18   ตารางวา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา

พฤศจิกายน 2537 นายเสวต สุรัยรัตน์ ขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เช่นเดิม

11 พฤศจิกายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีก แห่ง โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

18 ธันวาคม 2539   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5847/2539 แต่งตั้งให้ นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นผู้อำนวยการ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒


29 มกราคม 2540 ได้รับการอนุมัติให้รับนักเรียนชั้น ม.จำนวน ห้อง รวม 80 คน

พฤศจิกายน 2540  ได้ย้ายออกจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มายังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ที่สร้างใหม่ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

29 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2202/2542 ให้ นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

มิถุนายน 2544  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 912/2544 ให้ นายสุกิจ ชันษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิศราธิบดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

20 พฤศจิกายน 2545 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2095/2545 ให้ นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนขามทะเลสอ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวย การโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

30 ตุลาคม 2546 นายธวัชชัย สีสิมมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

27 พฤศจิกายน 2549 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

17 พฤศจิกายน 2554 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

23 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ได้รับพระราชทานนาม เปลี่ยนเป็น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเนื่องในวโรกาสพระชามายุครบ 60 พรรษา

2 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐพัชร์  พินพัฒนกุล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

6 ตุลาคม 2559 นายสภูษณพงศ์  เครื่องกลาง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

7 ตุลาคม 2562 นายสุพล  เชื่อมพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
 นครราชสีมา


Comments