แนะนำฝ่ายบริหาร


  

  

นายสุพล  เชื่อมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

      
 
                                                    นางวัลลภา  โพธิโต                          นางสายฝน  เจริญภูมิ
                                            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ              รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

            
                                       นายส.จิระศักดิ์ คชินทร์                                 นางรัชฏาภรณ์  สิงห์เดช
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

           

                                                นายธงชัย  รวยสูงเนิน                              นางอรไท  เผื่อนงูเหลือม
                                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    
 
Comments