ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   19 ส.ค. 2560 02:30 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนของปีการศึกษา 2560  4 พ.ค. 2560 21:39 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
การจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ คือ 1.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ 3. กิจกรรมค่ายนันทนาการ สุขศึกษา พลานามัย 4.กิจกรรมค่ายศิลปะ และ 5. กิจกรรมค่ายจิตอาสา  4 พ.ค. 2560 21:34 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
เป็นภาพกิจกรรมการมอบตัวของนักเรียนในระดับชั้น ม.1ปีการศึกษา 2560  4 พ.ค. 2560 21:31 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของปีการศึกษา 2560  4 พ.ค. 2560 21:32 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมคณะครู บุคลากรโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เข้าร่วมรำบวงสรวงคุณย่าโม ประจำปี 2560  4 พ.ค. 2560 21:37 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและงานกิจกรรมต่างๆ  4 พ.ค. 2560 21:40 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560  4 พ.ค. 2560 21:36 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพการแข่งขันจักรยาน  23 ก.พ. 2560 07:06 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  23 ก.พ. 2560 06:52 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพกิจกรรรับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559  4 พ.ค. 2560 21:35 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
เป็นภาพกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  23 ก.พ. 2560 06:51 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพการเตรียมอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬาภาคเหนือ ...เป็นสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันเซปักตะกร้อ..ภาพการร่วมพิธีเปิดการแแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนนักศึกษา "ย่าโมเกมส์" 2560  23 ก.พ. 2560 07:04 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
ภาพพิธีเปิดกีฬาย่าโมเกมส์ "60  23 ก.พ. 2560 07:05 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
การถ่ายภาพหมู่ของแต่ละห้องในวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  4 พ.ค. 2560 21:38 Nomchit Chaloeykrai
Comments