กิจกรรมลดเวลาเรียน

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย การลดเวลาเรียนดังกล่าวโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้บริหารบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ.

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

โพสต์3 ก.พ. 2561 18:55โดยNomchit Chaloeykrai

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูสุรีพร  ทองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้สอนและแนะนำนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ต่อไป

การจัดสวนหย่อม

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:37โดยNomchit Chaloeykrai

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวนหย่อม เรียนรู้ถึงประเภทของพืชที่นำมาจัดสวน ทักษะในด้านการออกแบบสวนหย่อมและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยครูวัณณา  พัดเกาะ

ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:33โดยNomchit Chaloeykrai

     กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง

กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:26โดยNomchit Chaloeykrai

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยครู พิมพ์มาดา  ธรรมวิเศษ

พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน)

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:20โดยNomchit Chaloeykrai

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน จากกระดาษ โดยครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์

รักการอ่าน

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:14โดยNomchit Chaloeykrai

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน โดยครูพรรณมาศ  กองขุนทด  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา

ศิลปะกับศิลปินน้อย

โพสต์16 ก.ย. 2559 22:30โดยNomchit Chaloeykrai

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เป็นการฝึกทักษะทางด้านงานศิลปะให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน  กิจกรรมนี้จัดโดย  ครูวิภาดา  พลจันทึก  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

"ขยับกาย สบายชีวี"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์30 ส.ค. 2559 23:09โดยNomchit Chaloeykrai

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  ได้ดำเนินตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ อาทิเช่น เบเกอรี่สร้างสรรค์  , ฟุตซอลล์พัฒนากาย ,ช่างเครื่องเสียงน้อย ฯลฯ กิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียน คือกิจกรรม "ขยับกาย  สบายชีวี"  โดย คุณครูอรไท   เผื่อนงูเหลือม กลุ่มสาระการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และคุณครูอมรวรรณ  ขอสูงเนิน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนและดูแลกิจกรรมนี้กิจกรรมเบเกอรี่สรรสร้าง...โรงเรียนอุบลรัตนฯ

โพสต์30 ส.ค. 2559 20:17โดยNomchit Chaloeykrai

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครรราชสีมา ได้มีกิจกรรมในการให้นักเรียนฝึกทำขนมอบ  และขายหน้าร้าน  จัดกิจกรรมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเและเทคโนโลยี  (กลุ่มงานคหกรรม) ในวันอังคาร  คาบเรียนที่5-6  เพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรี่ยนเพิ่มเวลารู้ ทำให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการผลิตขนมประเภทเบเกอรี่ต่างๆ จัดกิจกรรมนี้โดย คุณครูวิวาร  ทรัพย์พร

กิจกรรมเย็บปะเพื่อสร้างงาน ...โรงเรียนอุบลรัตนฯ

โพสต์30 ส.ค. 2559 20:12โดยNomchit Chaloeykrai

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  โดยกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคหกรรม) ได้จัดกิจกรรมการเย็บปะเพื่อสร้างงานให้แก่นักเรียนเพื่อสนองตามนโยลายกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ โดยมี คุณครูจิราวรรณ์  กันตะบุตร เป็นผู้ฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ทักษะทางด้านการตัด, เย็บ,ปะ ฯลฯ เพื่อสร้างงานประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ

1-10 of 12