ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

คำขวัญ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

สามัคคี มีวินัย

 

สีประจำ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

แดง ขาว

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ

สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์

ดังนั้น สีแดง-ขาว จึงหมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์

 

Comments