คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

1

นายวิมาน

วรรณคำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายธนศักดิ์

กระต่ายทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

3

นางวราภรณ์

บุญศรี

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

4

นางบังอร

ชูศรียิ่ง

ผู้แทนครู

กรรมการ

5

นายภูวิศ      

ประสาทไทย 

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6

นายพานิชย์

รักษาทรัพย์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7

นางสาวแวววลี

มีชัย

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8

พระครูสังวราภิรักษ์

 ลอยสายออ

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

9

พระครูปริยัติ

รัตนวิชัย

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

10

นายบุญเลิศ

พ่วงเพ็ชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11

นายผดุงศักดิ์

ศรีโท

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12

นายสันติ

แม้นศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13

นางกลอยใจ

มุกดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14

นายกิติพงษ์

ลือนาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15

นายสุพล

เชื่อมพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ


Comments