กิจกรรมโรงเรียน

ส่งครูแกนนำทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมการอบรมGoogle Apps ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557 ณ 
 
  


 
   

กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2556
  
                          

กิจกรรมการอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2556