อาคาร สถานที่

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยน้อมจิตร เฉลยไกร   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 02:16 โดย Nomchit Chaloeykrai ]
1. อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น  มีห้องประกอบด้งนี้

 ชั้น 1ห้อง111  ห้องบุณฑริกา
  ห้อง 112
 ห้องพัสดุ
  ห้อง 113 ฝ่ายงบประมาณ
  ห้อง 114 ฝ่ายวิชาการ
  ห้อง 115 สำนักงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
  ห้อง 116 ห้องโรเนียว
 ชั้น 2 ห้อง 120 ห้องประชุมบุษกร
  ห้อง 121 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
  ห้อง 122 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1
  ห้อง 123 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2
  ห้อง 124 ห้องแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน
  ห้อง 125 ห้องแนะแนว
  ห้อง 126 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฺ 3
 ชั้น 3ห้อง 131   ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ฺ
  ห้อง 132 ห้องนักเรียนพิการเรียนร่วม
  ห้อง 133 E-Learning (I-Board) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4
  ห้อง 134 ห้องปฏิบัติการคหกรรม
  ห้อง 135 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ชั้น 4 ห้อง 141 ห้องจริยธรรม
  ห้อง 142 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ห้อง 143 ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
  ห้อง 144 ศูนย์การเรียนสังคมศึกษา
 ห้อง 145 ศูนย์การเรียนสังคมศึกษา
  ห้อง 146 สังคมศึกษา   (I-Board)
 ช้น 5 ห้อง 151 สังคมศึกษา 1
  ห้อง 152 สังคมศึกษา 2
  ห้อง 153 สังคมศึกษา 3
  ห้อง 154 สังคมศึกษา 4
  ห้อง 155 สังคมศึกษา 5
  ห้อง 156 สังคมศึกษา 6
 ชั้น 6 ห้อง 161 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 162 ห้องพักครูการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 163 ห้องพักครูการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 164 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 165 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 166 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 ชั้น 7 ห้อง 171 ภาษาต่างประเทศ 1
  ห้อง 172 ภาษาต่างประเทศ 2
  ห้อง 173
 ภาษาต่างประเทศ 3
  ห้อง 174 ภาษาต่างประเทศ 4
  ห้อง 175 ภาษาต่างประเทศ 5
  ห้อง 176 ภาษาต่างประเทศ 6

ภาพอาคาร

Arekan59


 
2. อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น  มีห้องประกอบด้งนี้

 ชั้น 1ห้อง 211  ห้องเรียนสีเขียว
  ห้อง 212
 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
  ห้อง 213 ห้องธนาคารโรงเรียน
  ห้อง 214ห้องสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
  
 ชั้น 2 ห้อง 221 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  ห้อง 222 ห้องสมุดโรงเรียน
  ห้อง 223 ห้องเรียนมาตราฐานสากล
  
 

 ชั้น 3ห้อง 231  วิทยาศาสตร์ 1
  ห้อง 232 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  ห้อง 233 ห้องวิทยาศาสตร์ 2
  ห้อง 234 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (I-Board)
  ห้อง 235 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ห้อง 236 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 ชั้น 4 ห้อง 241 วิทยาศาสตร์ 3
  ห้อง 242 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ห้อง 243 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
 ห้อง 244 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
  ห้อง 245 ห้องปฏิบัติการเคมี   (I-Board)
 ช้น 5 ห้อง 251 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
  ห้อง 252 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
  ห้อง 253 ห้องสมุดกลุ่มสาระฯภาษาไทย
  ห้อง 254 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
  ห้อง 255 ภาษาไทย 1
  ห้อง 256 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสต์กายภาพ 2
  ห้อง 257 ห้องภาษาไทย 2
 ชั้น 6 ห้อง 261 ภาษาไทย 3
  ห้อง 262 ภาษาไทย 4
  ห้อง 263 ภาษาไทย 5
  ห้อง 264 คณิตศาสตร์ 1
  ห้อง 265ห้องพักครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  ห้อง 266 ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  ห้อง 267 ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์
 ชั้น 7 ห้อง 271 คณิตศาสตร์ 2
  ห้อง 272 คณิตศาสตร์ 3
  ห้อง 273
 คณิตศาสตร์ 4
  ห้อง 274 คณิตศาสตร์ 5  (I-Board)
  ห้อง 275 คณิตศาสตร์ 6
  ห้อง276 คณิตศาสตร์ 7

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่

          อาคารเรียนถาวร                    จำนวน           3       หลัง 

หอประชุมและโรงอาหาร ม.1     จำนวน           1       หลัง

อาคารเรียนกลุ่มสาระศิลปะ       จำนวน           1       หลัง

อาคารเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  จำนวน           1       หลัง

อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร(ช)   จำนวน           1       หลัง

ศูนย์อาหารโรงเรียน                จำนวน           1       หลัง

บ้านพักครู                           จำนวน           1       หลัง

พุทธสถาน                           จำนวน           1       แห่ง

สนามบาสเกตบอล                 จำนวน           2       สนาม

สนามวอลเล่ย์บอล                 จำนวน           4       สนาม  

สนามฟุตบอล                       จำนวน           1       สนาม

ห้องสุขาชายนอกอาคาร           จำนวน           1       หลัง

ห้องสุขาหญิงนอกอาคาร          จำนวน           1        หลัง

ห้องสุขาชายในอาคาร             จำนวน           11      ห้อง

ห้องสุขาหญิงในอาคาร            จำนวน           13      ห้อง

สระน้ำ                               จำนวน           1        สระ

อาคารพยาบาล                     จำนวน           1       หลัง

อ่างล้างหน้านอกอาคาร           จำนวน           2       หลัง

สวนหย่อมสำหรับพักผ่อน        จำนวน           10      แห่ง

ศาลาพักผ่อนสำหรับนักเรียน    จำนวน           10      หลัง

ศาลาเดินบังแดดรอบทางเท้าเชื่อมอาคาร 1-2      จำนวน  10      หลัง


 

อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อาคารดนตรีและศิลปศึกษา

ห้องน้ำชาย / หญิง
Comments