ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

] 25 กุมภาพันธ์ 2535  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยขออนุญาตกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สาขา
] 25 มีนาคม 2535  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา โดยให้รับนักเรียนชั้น ม.1 ชายและหญิงรวมกันจำนวน 6  ห้อง มีนักเรียน 240 คน

] กันยายน 2535  นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา

] 30 ธันวาคม 2535  นายเสวต สุรัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง  ให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขาแทน  นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์   ซึ่งไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

] 14 กันยายน 2537    สภาตำบลบ้านใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์    สระหนองบัว จำนวน 58 ไร่ 2งาน 18   ตารางวา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา

]พฤศจิกายน 2537 นายเสวต สุรัยรัตน์ ขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เช่นเดิม

] 11 พฤศจิกายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีก แห่ง โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

] 18 ธันวาคม 2539   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5847/2539 แต่งตั้งให้ นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา  เป็นผู้อำนวยการ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

] 29 มกราคม 2540 ได้รับการอนุมัติให้รับนักเรียนชั้น ม.จำนวน ห้อง รวม 80 คน

] พฤศจิกายน 2540  ได้ย้ายออกจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มายังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ที่สร้างใหม่ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
] 29 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2202/2542 ให้ นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

]มิถุนายน 2544  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 912/2544 ให้ นายสุกิจ ชันษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิศราธิบดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

] 20 พฤศจิกายน 2545 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2095/2545 ให้ นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนขามทะเลสอ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวย การโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

] 30 ตุลาคม 2546 นายธวัชชัย สีสิมมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

] 27 พฤศจิกายน 2549 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

]17 พฤศจิกายน 2554 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒

] 23 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ได้รับพระราชทานนาม เปลี่ยนเป็น 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสพระชามายุครบ 60 พรรษา

1 พฤศจิกายน 2557นายณัฐพัชร์  พินพัฒนกุล มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสี่มา

6 ตุลาคม 2559  นายสภูษณพงศ์  เครื่องกลาง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสี่มา


จำนวนนักเรียน

โพสต์15 ต.ค. 2552 01:24โดยน้อมจิตร เฉลยไกร   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2559 20:20 ]

จำนวนนักเรียน

อาคาร สถานที่

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยน้อมจิตร เฉลยไกร   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 02:16 โดย Nomchit Chaloeykrai ]

1. อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น  มีห้องประกอบด้งนี้

 ชั้น 1ห้อง111  ห้องบุณฑริกา
  ห้อง 112
 ห้องพัสดุ
  ห้อง 113 ฝ่ายงบประมาณ
  ห้อง 114 ฝ่ายวิชาการ
  ห้อง 115 สำนักงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
  ห้อง 116 ห้องโรเนียว
 ชั้น 2 ห้อง 120 ห้องประชุมบุษกร
  ห้อง 121 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
  ห้อง 122 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1
  ห้อง 123 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2
  ห้อง 124 ห้องแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน
  ห้อง 125 ห้องแนะแนว
  ห้อง 126 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฺ 3
 ชั้น 3ห้อง 131   ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ฺ
  ห้อง 132 ห้องนักเรียนพิการเรียนร่วม
  ห้อง 133 E-Learning (I-Board) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4
  ห้อง 134 ห้องปฏิบัติการคหกรรม
  ห้อง 135 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ชั้น 4 ห้อง 141 ห้องจริยธรรม
  ห้อง 142 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ห้อง 143 ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
  ห้อง 144 ศูนย์การเรียนสังคมศึกษา
 ห้อง 145 ศูนย์การเรียนสังคมศึกษา
  ห้อง 146 สังคมศึกษา   (I-Board)
 ช้น 5 ห้อง 151 สังคมศึกษา 1
  ห้อง 152 สังคมศึกษา 2
  ห้อง 153 สังคมศึกษา 3
  ห้อง 154 สังคมศึกษา 4
  ห้อง 155 สังคมศึกษา 5
  ห้อง 156 สังคมศึกษา 6
 ชั้น 6 ห้อง 161 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 162 ห้องพักครูการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 163 ห้องพักครูการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 164 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 165 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ห้อง 166 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 ชั้น 7 ห้อง 171 ภาษาต่างประเทศ 1
  ห้อง 172 ภาษาต่างประเทศ 2
  ห้อง 173
 ภาษาต่างประเทศ 3
  ห้อง 174 ภาษาต่างประเทศ 4
  ห้อง 175 ภาษาต่างประเทศ 5
  ห้อง 176 ภาษาต่างประเทศ 6

ภาพอาคาร

Arekan59


 
2. อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น  มีห้องประกอบด้งนี้

 ชั้น 1ห้อง 211  ห้องเรียนสีเขียว
  ห้อง 212
 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
  ห้อง 213 ห้องธนาคารโรงเรียน
  ห้อง 214ห้องสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
  
 ชั้น 2 ห้อง 221 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  ห้อง 222 ห้องสมุดโรงเรียน
  ห้อง 223 ห้องเรียนมาตราฐานสากล
  
 

 ชั้น 3ห้อง 231  วิทยาศาสตร์ 1
  ห้อง 232 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  ห้อง 233 ห้องวิทยาศาสตร์ 2
  ห้อง 234 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (I-Board)
  ห้อง 235 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ห้อง 236 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 ชั้น 4 ห้อง 241 วิทยาศาสตร์ 3
  ห้อง 242 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ห้อง 243 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
 ห้อง 244 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
  ห้อง 245 ห้องปฏิบัติการเคมี   (I-Board)
 ช้น 5 ห้อง 251 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
  ห้อง 252 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
  ห้อง 253 ห้องสมุดกลุ่มสาระฯภาษาไทย
  ห้อง 254 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
  ห้อง 255 ภาษาไทย 1
  ห้อง 256 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสต์กายภาพ 2
  ห้อง 257 ห้องภาษาไทย 2
 ชั้น 6 ห้อง 261 ภาษาไทย 3
  ห้อง 262 ภาษาไทย 4
  ห้อง 263 ภาษาไทย 5
  ห้อง 264 คณิตศาสตร์ 1
  ห้อง 265ห้องพักครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  ห้อง 266 ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  ห้อง 267 ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์
 ชั้น 7 ห้อง 271 คณิตศาสตร์ 2
  ห้อง 272 คณิตศาสตร์ 3
  ห้อง 273
 คณิตศาสตร์ 4
  ห้อง 274 คณิตศาสตร์ 5  (I-Board)
  ห้อง 275 คณิตศาสตร์ 6
  ห้อง276 คณิตศาสตร์ 7

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่

          อาคารเรียนถาวร                    จำนวน           3       หลัง 

หอประชุมและโรงอาหาร ม.1     จำนวน           1       หลัง

อาคารเรียนกลุ่มสาระศิลปะ       จำนวน           1       หลัง

อาคารเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  จำนวน           1       หลัง

อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร(ช)   จำนวน           1       หลัง

ศูนย์อาหารโรงเรียน                จำนวน           1       หลัง

บ้านพักครู                           จำนวน           1       หลัง

พุทธสถาน                           จำนวน           1       แห่ง

สนามบาสเกตบอล                 จำนวน           2       สนาม

สนามวอลเล่ย์บอล                 จำนวน           4       สนาม  

สนามฟุตบอล                       จำนวน           1       สนาม

ห้องสุขาชายนอกอาคาร           จำนวน           1       หลัง

ห้องสุขาหญิงนอกอาคาร          จำนวน           1        หลัง

ห้องสุขาชายในอาคาร             จำนวน           11      ห้อง

ห้องสุขาหญิงในอาคาร            จำนวน           13      ห้อง

สระน้ำ                               จำนวน           1        สระ

อาคารพยาบาล                     จำนวน           1       หลัง

อ่างล้างหน้านอกอาคาร           จำนวน           2       หลัง

สวนหย่อมสำหรับพักผ่อน        จำนวน           10      แห่ง

ศาลาพักผ่อนสำหรับนักเรียน    จำนวน           10      หลัง

ศาลาเดินบังแดดรอบทางเท้าเชื่อมอาคาร 1-2      จำนวน  10      หลัง


 

อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อาคารดนตรีและศิลปศึกษา

ห้องน้ำชาย / หญิง

ข้อมูลทั่วไป

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยน้อมจิตร เฉลยไกร   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2562 19:05 โดย Nomchit Chaloeykrai ]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราอุนาโลมอยู่ภายใต้รัศมีสีทอง  อยู่เหนืออักษรย่อ  .ร.ว. ใต้อักษรย่อเป็นชื่

 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
"พระพุทธลีลามงคลรัตน์"


เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระคุณเจ้าพระธรรมโสภณ  เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร

และพระราชสังวรญาณ (ฝ่ายธรรมยุต)เป็นผู้ตั้งชื่อพระพุทธรูปและพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวันเป็นผู้เบิกเนตพระพุทธลีลามงคลรัตน์ ให้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541


คำขวัญ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


สามัคคี มีวินัย

สามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่. ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน

วินัย หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ ในระเบียบประเพณีที่ดีงามของสังคม การยับยั้งใจ

ตัวเองไม่ให้ประพฤติไปในทางชั่วร้ายหรือเสื่อมเสีย

สีประจำ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


แดง ขาว

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ

สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์

ดังนั้น สีแดง-ขาว จึงหมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์


1-3 of 3