https:/https://sites.google.com/view/regurrw/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/urrw.ac.th/onlineclassroom/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูสุรีพร  ทองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้สอนและแนะนำนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2561 18:55 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • การจัดสวนหย่อม กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวนหย่อม เรียนรู้ถึงประเภทของพืชที่นำมาจัดสวน ทักษะในด้านการออกแบบสวนหย่อมและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยคร ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:37 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง      กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:33 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:26 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน) กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:20 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมในเดือน สิงหาคม
  ส่ง 26 ส.ค. 2563 20:02 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับรายงาน/มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการรายงานและมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2563 20:45 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ดาวน์โหลดเอกสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ที่นี่ คลิก ## DOWNLOAD##
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 00:15 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีนายสภูษณพงศ์  เครื่องกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ ในว ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2561 19:56 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยนายต้องตระการ  ดีรบรัมย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในทุกระดับช ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2561 03:16 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำบุคลากรโรงเรียน

 • แนะนำครูใหม่ ปีการศึกษา 2563  ว่าที่ร้อยตรีธัชทฤต  สุขเจริญ  ครู สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่ง 26 ส.ค. 2563 19:38 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • แนะนำครูอัตราจ้าง นายกฤตพร  ศรีประภาพงศ์ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  สังกัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ส่ง 5 ส.ค. 2563 21:08 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • แนะนำครูใหม่(คอมพิวเตอร์)  นางสาวปภาวี  สินสันเทียะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ส่ง 5 ส.ค. 2563 21:05 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่   นายสุพล  เชื่อมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษย้ายมาจาก โรงเรียนเมืองคง
  ส่ง 7 ต.ค. 2562 19:19 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • แนะนำรองผู้อำนวยการ               นางวัลลภา  โพธิโตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ส่ง 6 พ.ย. 2561 20:50 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

 • ประกาศฉบับพิเศษ ประกาศฉบับพิเศษจากทางโรงเรียน เรื่อง แนวปฎิบัติของครูในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ส่ง 11 ม.ค. 2564 22:06 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 รอบ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.63
  ส่ง 10 มิ.ย. 2563 00:56 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2563  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)ประจำปีการศึกษา 2563https ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2563 23:55 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี จำนวน 1 อัตรา ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2563 23:52 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้วยโปรแกรม Google Site นายสุพล  เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสารสนเทศฝ่าย /งาน/กลุ่มสาระการเรียนร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2563 23:48 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แผนที่โรงเรียนอุบลรัตนฯ